Utvidede omsorgsdager 

Folketrygdloven § 9–6, annet ledd gir utvidet rett til omsorgsdager der barnet er kronisk sykt eller har funksjonshemming, og dette i tillegg gir en markert høyere risiko for fravær fra arbeidet for barnets foresatte. Med kronisk sykdom menes i utgangspunktet livsvarig sykdom. Hvilke typer diagnoser dette gjelder er utdypet i forskrift. Her listes de ulike diagnosene som gir slike rettigheter opp i en oversikt bestående av 27 punkter. Punkt 1–26 gjelder konkrete diagnoser, mens det siste punktet gir rett til ekstra omsorgsdager ved «andre betydelige kroniske sykdommer eller funksjonshemminger». For å få godkjent ekstra dager etter dette punktet, må tilstanden være både kronisk og sykdommen eller funksjonshemmingens alvorlighetsgrad må kunne likestilles med diagnosene som listes opp i de øvrige punktene. Dette følger av Trygderettens kjennelse TRR-2000-00741.

Det var tidligere noe varierende praksis, men etter påtrykk fra Leppe-/ganespalteforeningen avklarte og utdypet NAV i 2016 rutinene for vurdering av leppe-, kjeve- og ganespalte i denne sammenheng. NAV slo da fast at spalter faller inn under både punkt 26 og punkt 27 på listen. Som foresatt for barn med spalte har du derfor rett til ekstra omsorgsdager etter folketrygdlovens § 9–6.

Du kan søke om å få de utvidede omsorgsdagene via NAVs nettside. Søknadsskjemaet finner du her: Når kan du søke om ekstra omsorgsdager